เครือข่ายของเรา

สายตรงผู้บริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งบประมาณ อบต.
ปฏิทินกิจกรรม
มีนาคม 2564
อา พฤ
28 1 2 3 4 5 6
7 8 910 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 9 มีนาคม 2564


  หน้าแรก     โครงสร้างองค์กร 

โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างองค์กร  

.

โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบล

คลิกเพื่อดูภาพที่ขนาดใหญ่ขึ้น

               องค์การบริหารส่วนตำบล มีชื่อย่อเป็นทางการว่า อบต. มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็น ราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 โดยยกฐานะจากสภาตำบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท

รูปแบบองค์การ

องค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 1. สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนหมู่บ้านละหนึ่งคน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น
 2. องค์การบริหารส่วนตำบลมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หนึ่งคน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง|การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

การบริหาร

กฎหมายกำหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร อบต. (ม.58) ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลหรือผู้บริหารท้องถิ่นเรียกว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมาจากการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง

อำนาจหน้าที่ของ อบต.

อบต. มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562)

 1. พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)
 2. มีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา 67 ดังนี้
  1. จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก
  2. รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลกการจราจร และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
  3. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
  4. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
  5. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  6. จัดการ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนดูแลและพัฒนาเด็กเล็กตามแนวทางที่เสนอแนะจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
  7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ
  8. คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  9. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
  10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย
 3. มีหน้าที่ที่อาจทำกิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดังนี้
  1. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
  2. ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
  3. ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
  4. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
  5. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์
  6. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
  7. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
  8. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
  9. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.
  10. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
  11. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
  12. การท่องเที่ยว
  13. การผังเมือง

อำนาจหน้าที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กำหนดให้ อบต.มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 ดังนี้

 1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
 2. การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำ
 3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
 4. การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ
 5. การสาธารณูปการ
 6. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
 7. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
 9. การจัดการศึกษา
 10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
 11. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
 12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
 13. การจัดให้มี และบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
 14. การส่งเสริมกีฬา
 15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
 16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
 17. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
 18. การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
 19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
 20. การจัดให้มี และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน
 21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
 22. การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์
 23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ
 24. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 25. การผังเมือง
 26. การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร
 27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
 28. การควบคุมอาคาร
 29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
 31. กิจอื่นใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

โครงสร้างองค์กรของ อบต.

อบต. มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้กำหนดนโยบาย ซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล และ มีพนักงานประจำที่เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ทำงานประจำวันโดยมีปลัดและรองปลัด อบต. ผู้อำนวยการกอง เป็นหัวหน้างานบริหาร ภายในองค์กรมีการแบ่งออกเป็นหน่วยงานต่างๆ ได้เท่าที่จำเป็นตามภาระหน้าที่ของ อบต.แต่ละแห่งเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบอยู่ 

 • สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 • กองคลัง
 • กองช่าง
 • กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

1. สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล     มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงาน  ธุรการ  สารบรรณ  การจัดทำแผนพัฒนาตำบล  การจัดทำร่างข้อบังคับ  การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภา อบต.  ผู้บริหารอบต.  การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบ  การปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง  การบริหารงานบุคคลของ อบต.  ทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ และงานอื่นที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานใด  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  9 งาน ดังนี้ :

                   1.1  งานบริหารทั่วไป      มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานสารบรรณ
 • งานบริหารงานบุคคล
 • งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
 • งานตรวจสอบภายใน
 • งานรักษาทำความสะอาด

1.2 งานนโยบายและแผน   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานนโยบายและแผน
 • งานวิชาการ
 • งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์
 • งานงบประมาณ

  1.3 งานกฎหมายและคดี   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
 • งานกฎหมายและคดี
 • งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
 • งานข้อบัญญัติและระเบียบ

1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานอำนวยการ
 • งานป้องกัน
 • งานฟื้นฟู

1.5 งานกิจการสภา อบต.  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานระเบียบข้อบังคับประชุม
 • งานการประชุม
 • งานอำนวยการและประสานงาน

   1.6 งานส่งเสริมการท่องเที่ยว มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
 • งานพัฒนาการท่องเที่ยว
 • งานส่งเสริมการท่องเที่ยว

    1.7  งานสวัสดิการสังคม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
 • งานสังคมสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคนพิการ
 • งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

1.8   งานส่งเสริมการเกษตร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานถ่ายทอดวิชาการเกษตร
 • งานช่วยเหลือเกษตรกรในภาวะราคาผลผลิตตกต่ำ

1.9 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานสุขาภิบาลและรักษาความสะอาด
 • งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 • งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

2. กองคลัง       มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียนรับ – จ่ายเงินทุกประเภท

งานเกี่ยวกับการเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การนำส่งเงิน  การฝากเงิน  การตรวจเงิน อบต.รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี การโอนงบประมาณ  การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ      การหักภาษีและนำส่ง  รายงานเงินคงเหลือประจำ  การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต.การยืมเงินทดรองราชการ  การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน  ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  การเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระ   การจัดเก็บภาษี  การประเมินภาษี  การเร่งรัดจัดเก็บรายได้  การพัฒนารายได้    การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ     และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย    แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  งาน คือ

2.1 งานการเงิน และบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานการเงิน
 • งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน
 • งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
 • งานเก็บรักษาเงิน
 • งานการบัญชี
 • งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน
 • งานงบการเงินและงบทดลอง
 • งานแสดงฐานะทางการเงิน

2.2   งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้         มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
 • งานพัฒนารายได้
 • งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
 • งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้

2.3    งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ     มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 • งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
 • งานพัสดุ
 • งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะ

                   3.  กองช่าง   มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบ  และจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินของ อบต.   การอนุมัติเพื่อดำเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของอบต.  งานบำรุง ซ่อม และจัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.   การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการ และการออกแบบก่อสร้างแก่ อบต. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   งานควบคุมอาคาร   การดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซมครุภัณฑ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง   แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  งาน   ดังนี้

                   3.1  งานก่อสร้าง  มีหน้าที่รับผิดชอบ

 • งานก่อสร้างและบูรณะถนน
 • งานก่อสร้างสะพาน เขื่อน ทดน้ำ
 • งานข้อมูลก่อสร้าง
 • งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม

    3.2    งานออกแบบและควบคุมอาคาร    มีหน้าที่รับผิดชอบ

 • งานประเมินราคา
 • งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
 • งานออกแบบและบริการข้อมูล

    3.3    งานประสานสาธารณูปโภค         มีหน้าที่รับผิดชอบ

 • งานประสานสาธารณูปโภคและ กิจการประปา
 • งานไฟฟ้าสาธารณะ
 • งานระบายน้ำ

    3.4   งานผังเมือง        มีหน้าที่รับผิดชอบ

 • งานสำรวจและแผนที่
 • งานวางผังพัฒนาเมือง
 • งานควบคุมทางผังเมือง

             4.  กองการการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานทางการศึกษา

เกี่ยวกับวิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน การแนะแนว การวัดผล ประเมินผล การพัฒนาตำราเรียน การวาวางแผนการศึกษา ของมาตรฐานสถานศึกษา การจัดบริการส่งเสริมการศึกษา การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา กรเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษา ส่งเสริมการวิจัย การวางโครงการ สำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติกรศึกษา เพื่อนำไปประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา การเผยแพร่การศึกษาและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง    แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  2  งาน   ดังนี้
 

           4.1 งานบริหารการศึกษา  มีหน้าที่รับผิดชอบ

 • งานแผนงานและวิชาการ
 • งานการศึกษาปฐมวัย
 • งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4.2  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบ

 • งานประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
 • งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาชน
 • งานการศึกษานอกระบบและส่งเสริมอาชีพ
 • งานบริหารทั่วไป

                   5.  หน่วยตรวจสอบภายใน  มีภาระหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในอบต. ที่สังกัดในด้านงบประมาณ  บัญชีและพัสดุ  รวมทั้งตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางการบัญชี  การเงิน  ยอดเงิน  การทำสัญญา  การจัดซื้อพัสดุ  การเบิกจ่าย  การลงบัญชี       การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ  ตรวจสอบการใช้   และเก็บรักษายานพาหนะให้ประหยัด และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ   และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

                             -     งานตรวจสอบภายใน

การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
บริการออนไลน์
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.238.186.43
คุณเข้าชมลำดับที่ 549,831

การให้บริการ
งานบริหารบุคคล
แบบประเมิน
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
ม.4 ต.หนองบัว อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000
Tel : 0-3949-8028   Fax : 0-3949-8029
Email : www.sao-nongbua.go.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.