ทำเนียบบุคลากร
สายตรงผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
เครือข่ายของเรา

การบริหารเงินงบประมาณ
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม 2566
อา พฤ
1 2 3 4 56 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 5 ตุลาคม 2566
ร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ดำเนินการทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว กรณีครบวาระ ด้วยวิธีการเผาทำลาย เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566  
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2566
สภาเด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จัดโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 จัดให้มีกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรแก่นักเรียนโรงเรียนวัดเนินโพธิ์ และกิจกรรมปลูกพืชสมุนไพร โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน อบต.หนองบัวเข้าร่วมกิจกรรม  
วันที่ 25 และ 27 กรกฎาคม 2566 และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จัดทำโครงการสืบสานประเพณี ในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 นำโดย นายสมโภชน์  ชินวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และคณะครู นักเรียน โรงเรียนในพื้นที่ เพื่อร่วมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแด่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ พนักงานทุก ๆ ท่าน โดยถวายเทียนพรรษาและฟังเทศน์ ณ วัดเนินโพธิ์ และวัดเสม็ดงาม
นายสมโภชน์  ชินวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และพนักงาน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566  ณ วัดทรายงาม ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จัดโครงการจิตอาสาปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนเพิ่มศักยภาพพนักงานดับเพลิง วันที่ 25 กรกฎาคม 2566  ณ เทศบาลตำบลเกาะขวาง ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว โดย นายสมโภชน์  ชินวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว นำคณะผู้บริหาร สมาชิกาสภา อบต. พนักงาน ผู้นำชุมชน ประชาชน และเยาวชน ในพื้นที่ จัดกิจกรรมจิตอาสาและ Big Cleaning Day  พัฒนาทำความสะอาดวัดทรายงามตามแนวทางโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ และแนวทางกิจกรรม 5 ส ในวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จัดประชุมสภา อบต.หนองบัว สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 14 กรกฎาคม 2566  ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว
กิจกรรมลงนาม MOU โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุขฯ ตามนโยบาย 5 ส โดยผู้ร่วมลงนามประกอบด้วย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เทศบาลตำบลหนองบัว นายอำเภอเมืองจันทบุรี ผู้แทนวัดทรายงาม ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ผู้แทนองค์กรภาครัฐ ผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคประชาชน และกิจกรรมอบรมให้ความรู้การดำเนินโครงการตามนโยบาย 5 ส
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ร่วมกิจกรรมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2566
วันที่ 12 มิถุนายน 2566 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน อบต. และ อถล.อบต.หนองบัว ร่วมทำกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดอาคารพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอู่ต่อเรือฯ ให้มีความสะอาดพร้อมสำหรับรับคณะศึกษาดูงาน นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไปที่เข้าชม
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จัดโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ โดย นายสมโภชน์ ชินวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว มอบหมายให้นักพัฒนาชุมชนและพนักงานส่วนตำบลหนองบัว เป็นผู้แทนลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมสำหรับสำหรับบุคคลที่มีภาวะปัญหากลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ให้กับประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
โครงการณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2566 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ร่วมกับ รพ.สต.ตำบลหนองบัว รพ.สต.บ้านเสม็ดงาม อสม.ในพื้นที่ ได้รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี พ่นหมอกควัน และทำลายแหล่งเพราะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย  
วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 นายสมโภชน์ ชินวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว พร้อมพนักงาน อบต.หนองบัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านเสม็ดงาม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และ อสม. หมู่ที่ 11 ตำบลหนองบัว ลงพื้นที่พ่นหมอกควันและหยอดทรายอะเบทเพื่อกำจัดลูกยุงลายและป้องกันโรคไข้เลือดออก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ดำเนินการขุดลอกร่องและฝังท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง พื้นที่หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 10 ตำบลหนองบัว โดยได้รับความอนุเคราะห์รถแบ็คโฮพร้อมพนักงานขับจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว โดย นายทะนุพงศ์  โพธิเจริญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ พนักงานจ้าง และประชาชนทั่วไป จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ต้นตะเคียนทอง จำนวน 100 ต้น ณ บริเวณพื้นที่ดอนมะม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชน ให้เกิดความรักและความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ปลูกจิตสำนึกในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานจ้าง รวมทั้งเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันที่ 13 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จัดโครงการประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ แสดงออกถึงความเคารพ ความกตัญญูต่อผู้สูงอายุในท้องถิ่น เสริมสร้างและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ การอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจของผู้สูงอายุและบุคคลอื่นในครอบครัว และชุมชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จัดโครงการกิจกรรมเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ (วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว) เพื่อตระหนักถึงความสำคัญในการปกป้องและเชิดชูสถาบันสำคัญของชาติ แสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด ณ บริเวณอู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  หมู่ที่ 10 บ้านเสม็ดงาม ตำบลหนองบัว โดยมีนายกิตติพงศ์  กิติคุณ นายอำเภอเมืองจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ และนำคณะหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองจันทบุรี ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.หนองบัว ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.หนองบัว เข้าร่วมโครงการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 โดยออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวในพื้นที่ที่ขึ้นทะเบียนไว้

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 ต่อไป
การให้บริการ
การส่งเสริมความโปร่งใส
กฎหมายน่ารู้
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งานบริหารบุคคล
เว็บไซต์บริการ
บริการออนไลน์
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 44.201.72.250
คุณเข้าชมลำดับที่ 706,303

แบบสอบถาม
งานจัดเก็บรายได้
   
ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี
Tel : 0-3949-8028   Fax : 0-3949-8029
Email : Nongbua.chan@gmail.com
Copyright © 2023 by OPSTECH All Right Reserved.